ANUNŢ

Liceul Energetic Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator financiar, perioada determinate de 6 luni,  pe data de 29.09.2023 ora 10,00, la sediul unității.

CONDIŢII, cf. L53/2003, OUG 57/2019:

– are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

– nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Studii economice superioare ;
 • Vechime în exercitarea funcției de administrator financiar de minim 10 ani;
 • Cunoștințe obligatorii de operare programe: e-licitație.ro, D112, FOREXEBUG;
 • Experiența pe proiecte cu finanțare externa constituie un avantaj.
 • Disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, altele decât cele prevăzute în fișa postului, în limita prevederilor legale;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

 

 

ACTELE NECESARE:

 • Curriculum vitae;
 • Cerere de înscriere la concurs- de la sediul L.E.C.
 • Actele de studii în copie;
 • Cartea de identitate în copie;
 • Acte doveditoare vechime în muncă (Copie carnet de munca; Adeverință cu vechimea în muncă);
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare

 

Nu se acceptă dosare incomplete. La depunerea dosarului, candidatul va prezenta și documentele în original. Copiile actelor depuse la dosar se vor verifica cu originalele, conform precizărilor legale.

 

Dosarele celor interesați se depun la secretariatul unității în perioada 15.09.2023-19.09.2023, între  orele 8,00-16,00.

ORGANIZAREA CONCURSULUI:

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA
Depunerea  dosarelor  pentru concurs 15.09.2023-19.09.2023, orele 800-1600 , vineri orele 800-1400
Selecția dosarelor 19.09.2023– orele 0800-1600
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 20.09.2023 – ora 1600
Proba scrisă 29.09.2023 –  orele  1000 – 1200
Afișare rezultatelor la proba scrisă 29.09.2023 – ora 1300
Contestații proba scrisă 29.09.2023 –  orele  1300 – 1400
Interviu 29.09.2023 –  orele  1400 – 1600
Afișarea rezultatelor finale 29.09.2023 –  ora  1600

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Educației Naționale nr 198/2023;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea și depunerea situațiilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematică pentru concurs:

 1. Organizarea contabilității la unitățile de învățământ, respectiv înregistrările contabile și documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de învățământ:
 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operațiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operațiunile privind decontările cu clienții;
 • Conturi la Trezoreria Statului și bănci.
 1. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice
 2. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și păstrarea lor
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evident și raportarea angajamentelor bugetare și legale
 4. Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar
 5. Exercitarea controlului financiar preventiv
 6. Achiziția directă, licitația deschisă și licitația restrânsă.