Liceul Energetic Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului de paznic, perioada nedeterminată,  pe data de 22.03.2023 ora 10,00, la sediul unităţii.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinate de 1 an.

CONDIŢII, cf. L53/2003, OUG 57/2019:

 • are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Studii: şcoală profesională, liceu;
 • Absolovirea cursurilor de calificare agent de pază şi ordine;
 • Vechime în muncă: minim 4 ani;
 • Disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, altele decât cele prevăzute în fişa postului, în limita prevederilor legale;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;

ACTELE NECESARE:

 • Curriculum vitae;
 • Cerere de inscriere la concurs- de la sediul L.E.C.
 • Actele de studii în copie;
 • Cartea de identitate în copie;
 • Acte doveditoare vechime în muncă (Copie carnet de munca; Adeverinţă cu vechimea în muncă);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Documentul din care să rezulte absolvirea cursurilor de calificare agent de pază şi ordine;
 • Certificat de cazier judiciar.
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare

Nu se acceptă dosare incomplete. La depunerea dosarului, candidatul va prezenta şi documentele în original. Copiile actelor depuse la dosar se vor verifica cu originalele, conform precizărilor legale.

Dosarele celor interesati se depun la secretariatul unităţii în perioada 01.03.2023-17.03.2023, între  orele 8,00-16,00.

ORGANIZAREA CONCURSULUI:

ETAPA DE CONCURS DATA/PERIOADA
Depunerea  dosarelor  pentru concurs 01.03.2023-17.03.2023, orele 800-1600 , vineri orele 800-1400
Selecţia dosarelor 20.03.2023– orele 0800-1600
Afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor 21.03.2023 – ora 1400
Proba scrisă 22.03.2023 –  orele  1000 – 1200
Afişare rezultatelor la proba scrisă 22.03.2023 – ora 1300
Contestații proba scrisă 22.03.2023 –  orele  1300 – 1400
Interviu 22.03.2023 –  orele  1400 – 1600
Afişarea rezultatelor finale 22.03.2023 –  ora  1600

 BIBLIOGRAFIE:

 • Regulamentul de organizarea si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile şi completările ulterioare
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Legea 477/2004 – Lege privind codul de conduit al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificarile şi completările ulterioare