ROSE

ROSE

ROSE – Romanian Secondary Education Project

  • Invat pentru mine, invat pentru viitorul meu!
  • Anunt ROSE elevi
  • Anunt ROSE profesori

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. Acordul de împrumut (Proiectul pentru învățământ secundar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.

Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Proiectul este structurat în trei componente și mai multe subcomponente.

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro.

Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i) activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (cel puțin 50% din costurile directe);

(ii) activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare (până la 30% din costurile directe);

(iii) lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe).

(Sursa: proiecte.pmu.ro)

Învăț pentru mine, învăț pentru viitorul meu!

La nivelul Colegiului Tehnic Energetic Constanța, proiectul este implementat în runda a II-a, începând cu 02.10.2018 și are o valoare totală de 100.000 euro.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea performanței școlare a elevilor /Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educativ din școală, astfel încât să stimuleze motivația elevilor. Îndeplinirea obiectivului proiectului se va măsura prin raportarea rezultatelor (procentul de promovare la bacalaureat, procentul de absolvire anuală, îmbunătățirea frecvenței școlare) prin comparație cu anul de referință 2014-2015.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii colegiului, fără discriminare. În special sunt vizați elevii din categoriile vulnerabile (risc de abandon, copii cu părinți plecați în străinătate, elevi cu c.e.s, elevi din medii dezavantajate), dar și elevii din clasele a XII-a, care vor fi sprijiniți să se pregătească eficient pentru examenul de bacalaureat. De asemenea, elevii implicați vor fi asistați pentru stabilirea unui traseu profesional adecvat și pentru accederea în învățământul terțiar și/sau pe piața muncii.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt membrii comunității:

cadre didactice și cadre didactice auxiliare ale colegiului,;

elevi care beneficiază de rezultatele proiectului prin activitățile de diseminare și exploatare a achizițiilor: 100 de elevi/an de proiect, respectiv câte 25 din fiecare an de studiu (a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a);

partenerii cu care școala are încheiate contracte de parteneriat (agenți economici, universități, ONG-uri);

părinții elevilor și Asociația de Părinți a Colegiului

Consiliul Reprezentativ al Elevilor

comunitatea locală.

Activitățile propuse a se derula în cadrul acestui proiect în școala noastră sunt:

1. Activități pedagogice și de sprijin:

1.1. implementarea unei platforme de evaluare și platforma CATALOG ON-LINE

1.2. crearea de materiale didactice în format electronic de către profesori, utilizabile pe platformă

1.3. pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat

1.4. activităţi specifice de consiliere individuală şi de grup pentru elevii cuprinși în proiect şi părinţii acestora

2. Activități extrașcolare

2.1. organizarea pentru elevi a unor vizite de studiu la agenți economici locali și/sau regionali și la universități de profil din domeniul electric/energetic/electronică-automatizări, în vederea alegerii traseului de formare profesională sau academică optim, pentru elevii claselor a IX-X-a (agenți economici), respectiv a XI-XII-a (universități) din grupul țintă.

2.2. desfășurarea unor concursuri școlare, tematice sau de specialitate, cu premii pentru elevii și profesorii școlii, cu sprijinul agenților economici parteneri și/sau a universităților locale/regionale.

3. Activități de dotare și amenajare

3.1. transformarea bibliotecii în Centru de Documentare și Informare

4. Activități de management al proiectului

program

L-J: 8:00 - 16:00
V: 8:00 - 14:00

Adresă

B-dul Mamaia, nr. 284, cod poștal 900552, Constanța, judetul Constanta, România

Email

secretariat@ctenergetic.ro

Telefon