Vezi aici documentul pdf.

Liceul Energetic Constanța organizează concurs pentru ocuparea 1 post de muncitor intretinere/fochist pe data de 14.04.2022 ora 10,00, la sediul unităţii.

CONDIŢII:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; Studii medii;
 • Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Studii medii;
 • Studii postliceale constituie un avantaj
 • Absolovirea cursurilor de atestare fochist.
 • Vechime-minim 5 ani

ACTELE NECESARE:

 • Curriculum vitae;
 • Cerere de inscriere la concurs- de la sediul L.E.C.
 • Actele de studii în copie;
 • Cartea de identitate în copie;
 • Copie carnet de munca; Adeverinţă cu vechimea în muncă;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Documentul din care să rezulte absolvirea cursurilor de calificare fochist;
 • Certificat de cazier judiciar.

Nu se acceptă dosare incomplete. La depunerea dosarului, candidatul va prezenta şi documentele în original. Copiile actelor depuse la dosar se vor verifica cu originalele, conform precizărilor legale.

Dosarele celor interesati se depun la secretariatul unităţii până la data de 11.04.2022 orele 14:00.

ORGANIZAREA CONCURSULUI:

ETAPA DE CONCURS

DATA/PERIOADA

Depunerea  dosarelor  pentru concurs

Până în data de  11.04.2022- orele  1400

Selecţia dosarelor  și afișarea rezultatelor

13.04.2022 – orele 1300-1400

Proba scrisă

14.04.2022 –  orele  1000 – 1200

Afişare rezultatelor la proba scrisă

14.04.2022 – ora 1300

Proba practică

14.04.2022 – orele 1300 – 1400

Interviu

14.04.2022 – orele 1400 – 1500

Afişarea rezultatelor concursului

14.04.2022 – ora 1500

Depunere contestații

15.04.2022 – orele  900-1100

Afişarea rezultatelor finale

15.04.2022 – ora  1300

BIBLIOGRAFIE:

 1. Regulamentul de organizarea si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
 2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 3. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 4. Legea 64/2008 republicata, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

Director,

Prof. Claudia NITU